top of page
banner hållbarhetsredovisning

Vi verkar för ett hållbart samhälle.

Vi på Lundstams vill att vi, våra kunder och miljön ska komma ut som vinnare i den
pågående klimatomställningen. Vi erbjuder återvinningstjänster och ser möjligheter där andra ser avfall. Vi tar hand om det material som har tjänat sitt syfte, och skickar tillbaka det som går som en resurs till produktionsledet. Vår vision är att
”vi ska ha världens bästa återvinningskunder”, och tillsammans tar vi nästa steg i avfallstrappan för ökad återvinning och återanvändning.

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2023

Lundstams-logo_till mobil webb-01.png
VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING

Lundstams hållbarhetsredovisning för 2023 täcker företagets verksamhet på samtliga verksamhetsorter, och speglar vår utveckling under perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023. Detta är vår sjunde hållbarhetsredovisning, som vi upprättar frivilligt, då vi inte omfattas av Årsredovisningslagens regler avseende hållbarhetsredovisning. Men eftersom vår affärsidé bygger på hållbarhet har vi valt att redovisa vårt arbete för en ökad förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenser av verksamheten. Hållbarhetsrapporten behandlar de områden som anges i 6 kap.12§ ÅRL. Redovisningen är ett fristående dokument skild från förvaltningsberättelsen. Ingen extern granskning av hållbarhetsredovisningen har genomförts.


Om du har frågor om hållbarhetsrapporten, kontakta Anne Varjonen: anne.varjonen@lundstams.se.

Lundstams Hållbarhetsredovisning
bottom of page