top of page

Återvinning

 för miljö och framtid

Ni källsorterar - vi återvinner

För att minska miljöpåverkan hjälper vi dig att välja rätt kärl och rätt tömningsfrekvens.

Källsortering - Återvinning

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning som passar dig.

Telefon: 0684-102 77

E-post: info@herab.com

Herab logo

Vi hjälper dig att källsortera ditt avfall så att vi kan återvinna materialet.

Vi återvinner alla typer av förpackningar: papper, tidningar, wellpapp, pappersförpackningar, plastförpackningar, glas och metall.

Här hittar du FTIs information om hur du sorterar dina använda förpackningar och tidningar. Sorteringsguide efter produkt >

Vi på Herab och Lundstams bygger hela vårt arbete på vår historia och framtid. Vi vill att våra kunder tillsammans med miljön ska tillhöra den vinnande sidan.

Vår vision är att vi ska ha världens bästa återvinningskunder.

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand.

Avfallstrappan1    Minimera: I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt.

2    Återanvända: Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Återanvänd dina prylar till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, lämna dem till second hand, göra om till något annat (kallas återbruk) eller sälja dem.


3    Återvinna: Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar.


4    Utvinna energin: Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.
    

5    Deponera: Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.


Text om avfallstrappan kommer från Naturskyddsföreningen.

Tidningar

Tidningar, magasin, kollegieblock, reklamblad och broschyrer.


Du behöver inte ta bort häftklamrar och spiralen från kollegieblock. Kuvert ska inte lämnas i behållaren för tidningar för limmet förstör papperet.

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nya tidningar och pappersförpackningar.

FAKTA OM
TIDNINGSÅTERVINNING

Cirka 80% av de tidningar vi läser i Sverige samlas in och återanvänds till nya tidningar. Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten.

För att tillverka ett ton tidningar krävs 14 normalstora träd. Lundstams samlar in cirka 3.800 ton tidningar per år vilket motsvarar 53.000 träd.

Tidningar
Kontorspapper

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nytt kontorspapper.

Sekretesspapper

Kontorspapper med sekretess.

 

Körs in till Lundstams där det låses in tills destruktion sker (i form av tuggning) och senare balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nytt kontorspapper.

Wellpapp

Kartonger, förpackningsmaterial. Wellpappen känns igen av den vågiga mellandelen i materialet.

Wellpapp är den vanligaste förpackningen av olika varor. Du behöver inte ta bort tejp, fraktsedelsfickor eller metallklammer. De avlägsnas i pappersbrukets process.

Körs till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner den till ny wellpapp och papper till bland annat gipsskivor.

Sekretess
Wellpapp
Pappers-förpackningar

Mjölk- och juiceförpackningar, mjöl- och müslipåsar, pastakartonger, toapappersrullar, vadderade kuvert och presentpapper är exempel på pappersförpackningar.

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett pappersbruk som återvinner till nya pappersförpackningar.

FAKTA OM ÅTERVINNING
AV PAPPERSFÖRPACKNINGAR

 

Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att återvinna kartong och wellpapp.
Var tredje pappersförpackning i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.
Massa- och papperstillverkningen av återvunna pappersförpackningar kräver mindre energi än ny produktion. Endast en tredjedel energi går åt jämfört med nyproduktion.

Det är miljömässigt lönsamt att återvinna pappförpackningar. Alla förpackningar som återvinns i Sverige motsvarar drygt en miljon träd!

Pappersförpackningar
Glas

Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Ofärgat och färgat glas sorteras och hämtas var för sig.
Skruvkorkar och kapsyler av plast och metall sorteras i respektive insamlingsbehållare.

Körs till Lundstams där glasen omlastas till lastbil som transporterar det vidare till Svensk Glasåtervinning som återvinner ofärgat glas och färgat glas som blir till nytt glas. Av färgat glas tillverkas också bland annat isolering. Glaskross blir glasförpackningar och fyllnadsmaterial för husgrunder och vägbyggen.

FAKTA OM

GLASÅTERVINNING

 

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
I Sverige återvinns 93% av de 186.000 ton glasförpackningar som finns ute på marknaden. Återvinning av glas sparar 20% energi jämfört med när glas
tillverkas av ny råvara.
Få förpackningsmaterial har samma unika egenskaper som glas. Det är helt tätt och påverkar varken doft eller smak.

Om allt glas som samlas in i Sverige under ett år skulle ställas i en lång rad skulle det räcka
ett helt varv runt jorden.

Glas
Planglas

Till exempel glasrutor.


Körs in till Lundstams där glaset omlastas till lastbil som transporterar det vidare till godkänd mottagare som återvinner det till nya fönster.

Plastförpackningar

Rengjorda och torra flaskor, burkar, lådor och dunkar av hårdplast. Bärkassar, påsar, plastfolie och frigolit.

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till en materialanläggning där den sorteras och mals ner till granulat som sedan blir ny plast.

Plast
Krymp-
och sträckfilm

Transparent/ färgad mjukplast.

 

Körs in till Lundstams där det balas och via järnväg eller lastbil transporteras till ett återvinningsföretag som återvinner det till nya plastsäckar och krymp- & sträckfilm.

FAKTA OM PLASTÅTERVINNING

 

Alla plastförpackningar, både mjuka och hårda, ska återvinnas. 1 kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med
2 kilo jämfört med tillverkning av ny plast.
När plastförpackningar återvinns istället för att förbrännas minskas utsläpp av giftiga ämnen.

 

Mjuka plastförpackningar återvinns bland annat till bärkassar, sopsäckar och kabelskydd.

FAKTA OM PLASTÅTERVINNING

Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor.

 

Lundstams skickar cirka 450 ton platsförpackningar till återvinning varje år vilket motsvarar 38 miljoner blomkrukor.

I Sverige förbrukar vi ungefär 160 000 ton plastförpackningar per år.

Ett ton mjuka plastförpackningar motsvarar drygt 1 000 liter eldningsolja, vilket är en tredjedel av årsförbrukningen till en normalstor villa.

Metallförpackningar

Rengjorda tomma metallförpackningar såsom konservburkar, tuber, kapsyler, burklock, värmeljuskoppar, och aluminiumfolie. Sprayflaskor/raklödderflaskor kan lämnas hit om den är pystom annars som farligt avfall.

Körs in till Lundstams där det omlastas till lastbil som transporterar det vidare till sorteringsanläggning där de delar på aluminium och järn som sedan går vidare till smältverk där det återvinns till ny aluminium och järn.

Metall

FAKTA OM ÅTERVINNING

AV ALUMINIUM

 

När vi återvinner aluminium sparar 95% av energin, jämfört med vad det går åt att framställa ny. Om alla aluminiumförpackningar återvinns, sparas så mycket energi som krävs för att
värma upp
8.500 småhus
ett helt år.

 

Återvunnen aluminium har samma kvalitet som nytillverkad. Och kan återvinnas hur många gånger som helst. Förpackningar av stålplåt skyddar varor mot ljus och bevarar vitaminer i mat. De är lätta att sterilisera och tål långa transporter.

FAKTA OM ÅTERVINNING
AV STÅL

Återvinning av stål sparar 75% energi jämfört med att göra nytt stål. Återvinns alla förpackningar av stål räcker energin till att värma upp 5.400 småhus ett helt år. En stor fördel är att metall kan återvinnas om och om igen.

Skulle alla kapsyler lämnas till återvinning, motsvarar det lika mycket nytt stål som det behövs i 2 200 personbilar – om året.

 

66% av alla metallförpackningar i Sverige återvinns.

Metallskrot

Metall som inte är förpackningar.

 

Körs till godkänd mottagare och återvinns till nytt järn.

Spillolja

Körs in till Lundstams där den renas och transporteras vidare via järnväg eller lastbil, vattnet till godkänd mottagare och oljan till godkänd förbränningsanläggning med tillstånd att använda den som eldningsolja.

Brännbart

Till brännbart material räknas föremål av trä, gummi, plast och textilier. Det kan till exempel vara diskborstar, dammsugarpåsar, kladdiga förpackningar, kläder, skor, kuvert, tejp, pennor, leksaker, bomull, tops och cigaretter/snus.

Sorterat, brännbart avfall är bra material för energiutvinning. Materialet förbränns och värmen kan bli fjärrvärme, vilket ger en rejäl besparing av miljön.

bottom of page