top of page
Jämtland.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

OLJEAVSKILJARE

Vi är auktoriserade för att tömma, sköta och kontrollera oljeavskiljare och tvättrännor med godkända specialbyggda ADR fordon och utbildad personal. Materialet körs till egen anläggning för behandling.

Var finns en oljeavskiljare?

 • Bensinstationer, fordonstvättar

 • Trafikbelastade ytor (garage, parkeringsplatser, dagvatten från vägar, broar, tunnlar, spolplattor)

 • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter

 • Kondensvatten från kompressorer


Har ni frågor eller behöver våra tjänster ring 063-57 60 60 eller maila oss >

Oljeavskiljare

Rutiner för oljeavskiljare

Tömningsintervallen varierar från olika kommuner, men praxis är att oljeavskiljaren ska tömmas minst 1ggr/år på hela innehållet (olja-vatten-slam).
 
Oljeavskiljaren skall besiktas vart 5:e år. Genom att verksamhetsutövaren följer upprättade rutiner kan en god kontroll över olje- och slamnivåer erhållas. En beställning av tömning skall ske i god tid innan larmet löser ut.

Verksamhetsutövaren är ansvarig för oljeavskiljaren, även om fastigheten ägs av någon annan.
Det skall alltid finnas en skötselansvarig för oljeavskiljare som ser till att den fungerar som den ska och att det utförs egenkontroller. Lundstams kan erbjuda löpande schema för tömningsintervaller.

Intyg på tömning och kontroll skall sparas och arkiveras i minst 5 år och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten.

Följande lagar och regler styr hur oljeavskiljare ska skötas, tömmas och kontrolleras:

 • Miljöbalken (1998:808)

 • Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)

 • Boverkets byggregler (BBR 12 och BFS 2006:12)

 • Standard SS-EN 858-1 och 858-2

 • Egenkontroll en fortlöpande process (2001:3)

 • Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2000:15)

 • Avfallsförordningen (2011:927)

 • Arbetsmiljö (AFS 2001:03, AFS 2000:4, AFS 1993:3)

bottom of page