top of page

Utökad anteckningsskyldighet 

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall måste rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Vi på Lundstams hjälper dig med din rapportering så att du kan känna dig trygg och säker på att det sker enligt aktuella lagar och krav.

Farligt avfall måste sorteras separat och hämtas eller lämnas till en godkänd mottagare, vilket Lundstams är. Kontakta oss gärna för rådgivning: 063-57 60 60

Avfallsförordning (2020:614) >

Farligt avfall.jpg
Lundstams-logo_till mobil webb-01.png

FARLIGT
AVFALL

065 Lundstams Mellanlager Farligt Avfall WEBB.jpg

SOM FARLIGT AVFALL RÄKNAS
allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, 
frätande, fosterskadande, smittoförande eller miljöfarligt.

 • Oljehaltigt avfall

 • Tvättvatten

 • Olje- och bränslefilter

 • Smörjfettrester

 • Hydraulslang

 • Glykol

 • Färgavfall

 • Spillolja

 • Tryckimpregnerat trä

 • Blybatterier (bilbatterier)

 • Kemikalier

 • Lösningsmedel/Alkoholer

 • Ljuskällor/Lysrör

 • Elektronik

 • Batterier

 • Aerosoler (sprayburkar)

 • Rengöringsmedel

 • Syror

farligt-avfall-rgb.png

Vi hjälper dig med:

 • Klassificering av avfall

 • Tillhandahållande av kärl och dekaler för sortering

 • Upprättande av nödvändiga transportdokument

 • Transport med godkända fordon

 • Omhändertagande av avfall för återvinning eller till destruktion

 • Rapportering till Naturvårdsverket

 • Information och utbildning

 • Statistik på insamlad mängd

Turlista FA-bil >

Farligt avfall
Turlista FA-bil

Turlista FA-bil

Lit–Hammerdal–Strömsund – Tisdag – Jämn vecka
Hoting–Rossön–Backe – Tisdag – Var fjärde vecka
Gällö–Bräcke–Ånge – Tisdag – Udda vecka
Svenstavik–Rätan–Sveg – Torsdag – Var fjärde vecka
Klövsjö–Vemdalen–Hede–Funäsdalen – Torsdag – Var fjärde vecka
Nälden–Ytterån–Trångsviken – Onsdag – Varje vecka
Föllinge–Offerdal–Alsen – Onsdag – Udda vecka
Stugun–Hammarstrand–Bispgården – Måndag – Var fjärde vecka
Sollefteå – Måndag – Var fjärde vecka
Sundsvall – Tisdag – Udda vecka

härjedalen funäsdalen webb_edited.jpg
Märkning av farligt avfall

Emballage och märkning

Lundstams erbjuder kunderna ADR-godkända behållare och kan på kundernas begäran märka upp godset enligt gällande bestämmelser. Ett flertal fraktioner av farligt avfall klassas som farligt gods vid transport på väg. Om ni är osäkra på hur ni skall hantera farligt gods kan ni kontakta er egen säkerhetsrådgivare eller Lundstams.

Märkning av farligt avfall
Emballage

Identifiering farligt avfall

Titta efter tillverkarens märkning på förpackningen. Brandfarligt, explosivt, frätande, irriterande hälsoskadlig, giftig, oxiderande eller miljöfarlig är alla egenskaper som gör att avfallet klassas som farligt.

El-avfall

El-avfall

ALLT MED SLADD ELLER BATTERI ÄR EL-AVFALL

Enligt gällande lagstiftning skall elektriska och elektroniska produkter (som ingår i producentansvar) märkas med symbolen ”överkryssad soptunna på hjul”. Hantera el-avfall varsamt! För allt el-avfall gäller att yttre höljet inte får vara skadat då det försvårar demontering.

OBSERVERA! Demontera inte lysrörsarmaturerna, men kom ihåg att ta bort lysröret! El-avfall får endast demonteras på godkänd förbehandlingsanläggning.

Enligt avfallsförordning (2011:927) klassas flertalet elektriska och elektroniska produkter som Farligt avfall. Eftersom det finns en gråzon, d.v.s. det kan vara svårt att identifiera vilka apparater som innehåller farliga komponenter, hanterar vi all elektronik som farligt avfall.

För mer information kontakta Lundstams eller gå in på El-kretsens webbsida >

Identifiering
030 Lundstams Mellanlager webb.jpg

Hantering av farligt avfall

Lundstams har moderna och effektiva mottagningsstationer för farligt avfall. Här tar vi emot avfall från företag, industrier och kommuner. Fartygsoljor, spilloljor, bilvårdsprodukter, kemikalier, elektronik och färgavfall är bara några exempel på material som vi behandlar. Till anläggningen i Östersund har vi ett cisternområde för mellanlagring av flytande avfall. Vi har även specialanpassade rum för brandfarliga vätskor och kemikalier. Lundstams emballerar om och skickar till återvinning eller slutlig destruktion enligt kretsloppsprincipen.

Hantering

Mellanlagring av farligt avfall

I våra mellanlager för farligt avfall, packas och sorteras avfallet för att underlätta transport till återvinning eller destruktion. Avfallet hanteras av vår ADR-utbildade personal. Vi arbetar med vakuumsugbilar för flytande avfall, ADR-godkända fordon för transport av oljor och flakbilar för transport av avfall i fat och pallgods.

Mellanlagring av farligt avfall
Transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall

I första hand är det avfallslämnaren som har ansvaret för farligt avfall tas om hand på ett riktigt sätt:

1. att rätt emballage används och att emballaget märks på rätt sätt och att det förvaras på rätt sätt

2. att det lämnas till transportör och mottagare med erforderliga tillstånd

 

3. att godsdeklaration och/eller transportdokument upprättas

Transport

Transportörens och mottagarnas tillstånd

Lundstams har tillstånd för transport och mellanlagring av farligt avfall. De mottagare som används har genomgått en intern godkännande process där bland annat kontroll av erforderliga tillstånd ingår.

Godsdeklaration / transportdokument

Avsändaren av farligt avfall skall upprätta ett transportdokument. Ifall kunden saknar ett dylikt dokument kan Lundstams chaufförer ge kunden ett transportdokument (Lundstams egen utformade blankett) och låta kunden anteckna de uppgifter som krävs.

Ladda ner transportdokument:

Transportdokument

Tömning av oljeavskiljare
och tvättrännor

Vi är auktoriserade för att tömma, sköta och kontrollera oljeavskiljare och tvättrännor med godkända specialbyggda ADR fordon och utbildad personal. Materialet körs till egen anläggning för behandling.

 

Mer om oljeavskiljare >

Oljeavskiljare och tvättrännor

Besiktning och rengöring

AV OLJEAVSKILJARE OCH CISTERNER

Om du har en cistern eller oljeavskiljare på din fastighet så omfattas du av särskilda lagkrav. Vår specialutbildade personal ser till att du uppfyller kraven på regelbunden besiktning.

Mer om cisternkontroll >

Besiktning och rengöring
Tömning oljeavskiljare
Besiktning
IMG_0584.JPG

Rengöring av bränsle

Nya organiska tillsatser i diesel innebär att bränslet tid till annan behöver rengöras för att undvika bakterietillväxt. Vi kan göra det i samband med en komplett rengöring av systemet där vi även tömmer cisternen men även genom en mindre omfattande process där vi pumpar dieseln genom vår mobila reningsanläggning.

Spillolja

Insamling och mottagning av spillolja

I Östersund förädlar vi spilloljan i vår egna anläggning för oljerening. Vi har kapacitet att hämta spilloljor från industrier, företag och privatpersoner i hela Mittskandinavien.

Den renande oljan uppfyller gällande miljökrav och tillsynskrav från Naturvårdsverket, Koncessionsnämnden och Länsstyrelsen.

Rengöring bränsle
Spilloja
Säkerhetsrådgivning

Säkerhetsrådgivning

Den som bedriver verksamhet där det ingår att utföra transporter av förpackat farligt gods eller att vara avsändare vid sådana transporter ska, enligt svensk lagstiftning, ha en (eller flera) godkända säkerhetsrådgivare i sin organisation.

Vi kan erbjuda er den tjänsten.

Kontakta oss: 063-57 60 60

Säkerhetsrådgivning
”Jag jobbar med farligt avfall och som skyddsombud. Misstänker man att det finns giftiga eller på annat sätt miljö- och hälsofarliga produkter så identifierar och samlar jag in dessa för destruktion eller rening. Det gäller att vara försiktig när man hanterar farligt avfall, och jag lär mig nya saker hela tiden, trots att jag jobbat med detta i många år.”

Sara Åkerström

Miljö- och Säkerhetsrådgivare

063-554 16 37

bottom of page